Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április27 - i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

1. Alapelvek a Batterywebshop adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges.

A Batterywebshop-nak nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulást, a felhasználó szavatol annak helyességéért.
A Batterywebshop a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
A Batterywebshop a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, azokat
nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
A Batterywebshop az adatkezelést annak céljaival összefüggésben határozza meg, és a szükségesre kell korlátozza.
A Batterywebshop által kezelt személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek, és a Batterywebshop
minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson,
érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.
A személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Batterywebshop az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja.

3. A Batterywebshop a csalás kiszűrése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol a felhasználóiról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan mértékben és célból történik, hogy alkalmas legyen annak megakadályozására, hogy a kizárt felhasználó új fiókot indítson a jövőben.
Az adatok tárolása annak érdekében történik, hogy a platform többi felhasználója számára biztonságos platformot megőrizze.

A Batterywebshop az adatkezelései esetben az alábbi szempontok alapján jelen Tájékoztatóban az alábbiak alapján ad részletes tájékoztatást:
- a személyes adatkezelés célja,
- a személyes adatkezelés jogalapja(i),
- a kezelt személyes adatok köre, és az adatok adattípusai,
- a személyes adatok tárolásának időtartama (amennyiben eltér a jelen pontban meghatározottól),
- a személyes adatok címzettjeinek meghatározása és az esetleges adattovábbításban a címzetteket,
- az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében.

3.1. A honlap látogatóinak adatai, sütik elhelyezése
A honlapok látogatása során a Batterywebshop rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
Az adatok kezelésének jogalapja a Batterywebshop jogos érdeke.

Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az érintettek IP címei anonimizált, a látogatók esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerülnek, korlátozott időtartamban tárolásra, így az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósítjuk meg az anonim statisztikák készítését.
Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-król szóló részletes tájékoztatót itt olvashatja.

3.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon, statisztikák és elemzések készítése A Batterywebshop által üzemeltetett honlapok kódjai a Batterywebshop-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak.
Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics, etarget). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az egyes, a Batterywebshop-tól független adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a Batterywebshop által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Batterywebshop kizárólag aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja.

A Batterywebshop a felhasználók személyes adatait a szolgáltatásokat és a felhasználói élményt javító statisztikák, elemzések készítésére és informatikai rendszerek fejlesztése céljából is felhasználja.